Regina Martha Nagele               Samira Anima                             reginaslicht@gmx.at

         Hypo Bank Tirol                 HYPTAT22             AT75 57000 00 140 193 448